Đăng ký Đăng nhập

MIỄM TRỪ TRÁCH NHIỆM


Các thông tin, dữ liệu, ứng dụng, trò chơi, sản phẩm và dịch vụ có trong FB88 được cung cấp theo nguyên tắc “nguyên trạng” và “sẵn có” và không được bảo hành rõ ràng hoặc ngụ ý dưới bất kỳ hình thức nào. Trong phạm vi cho phép theo luật pháp, FB88 không bảo đảm tính phù hợp, độ tin cậy hoặc tính chất bản quyền của các dịch vụ, sản phẩm và nội dung. FB88 không cam kết rằng các tính năng trên trang web sẽ hoạt động một cách liên tục và không gặp lỗi, sự cố sẽ được khắc phục, hoặc rằng trang web và các máy chủ liên quan không chứa phần mềm hoặc thành phần gây hại. Ngoài ra, FB88 không chịu trách nhiệm hoặc cam kết đối với bất kỳ ứng dụng (hoặc nội dung) của bên thứ ba, nội dung người dùng, thiết bị, hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được quảng cáo, quảng bá hoặc cung cấp bởi bên thứ ba trên dịch vụ FB88 hoặc qua các liên kết siêu văn bản, biểu ngữ hoặc quảng cáo khác treo trên trang web. FB88 không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và bên thứ ba cung cấp các nội dung nêu trên.

Trong phạm vi được pháp luật cho phép, thông tin hiển thị trên FB88 không đi kèm bất kỳ cam kết hay trách nhiệm nào, chính thức hay ngụ ý, từ FB88 về tính phù hợp của sản phẩm và dịch vụ cho mục đích cụ thể mà thành viên đã chọn. Mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng và thực hiện giao dịch là hoàn toàn trách nhiệm của thành viên. FB88 không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web, lỗi hệ thống, lỗi phần mềm, mất dữ liệu hoặc thiệt hại khác đối với thiết bị hoặc phần mềm máy tính của bạn. FB88 cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào của nhà cung cấp dịch vụ internet, công ty thiết bị di động hoặc bên thứ ba khác mà bạn đã ký hợp đồng để có quyền truy cập vào máy chủ lưu trữ dịch vụ của công ty. FB88 có quyền tạm ngừng, sửa đổi, xóa hoặc thêm vào trang web mà không cần thông báo trước, và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ các thay đổi đó. Trong mọi tình huống, FB88 không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hay tổn thất nào được cho là xuất phát từ trang web hoặc nội dung của nó, cũng như không chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến chậm trễ, gián đoạn của đường truyền, sự cố liên lạc, việc sử dụng hoặc lợi dụng trang web hoặc nội dung trên trang web, hoặc lỗi hoặc thiếu sót trong nội dung trang web.
FB88 không chịu trách nhiệm bảo hành, đại diện cho các vấn đề liên quan đến Dịch vụ, Trang web và Thông tin được cung cấp bởi bên thứ ba, bao gồm các nhà cung cấp viễn thông, thông tin, và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi, vi phạm hoặc hành vi sai của bên thứ ba.

Dù trong bất kỳ tình huống nào, bao gồm cả sơ suất, FB88 và các công ty liên quan, đại lý, đối tác, nhân viên và đại diện không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất, mất mát hoặc chi phí nào, bao gồm cả tổn thất hoặc thiệt hại kinh tế trực tiếp, gián tiếp hoặc đặc biệt nghiêm trọng phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Quý khách truy cập và sử dụng Dịch vụ, Trang web, Phần mềm và Thông tin, hoặc từ việc tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng Phần mềm, bất kể FB88 đã được thông báo về khả năng có lỗi hoặc không.

Quý khách thừa nhận rằng một phần hoặc toàn bộ Thông tin có thể là tạm thời và có thể được xem xét, thay đổi hoặc điều chỉnh theo các điều khoản và điều kiện. Do đó, Quý khách nhận thức rằng Thông tin được cung cấp chỉ để tham khảo và không đại diện cho lời đề nghị hoặc xúi giục, và không thiết lập cơ sở cho bất kỳ đại diện, cam kết, nghĩa vụ hợp đồng hoặc tín nhiệm từ bất kỳ nhóm nào.

Quý khách hiểu và chấp nhận rằng những từ chối và giới hạn trách nhiệm trong Thỏa thuận này là công bằng và hợp lý để chia sẻ các rủi ro và quyền lợi giữa các bên sau khi xem xét các yếu tố liên quan, bao gồm sự cân nhắc của Quý khách đối với FB88. Quý khách cũng đồng ý rằng những từ chối và loại trừ trách nhiệm này sẽ có hiệu lực theo pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp có sự khác biệt giữa kết quả hiển thị trên Thiết bị của Quý khách và trên hệ thống của chúng tôi, kết quả trên hệ thống sẽ quyết định kết quả trò chơi. Ngoài ra, Quý khách hiểu và đồng ý rằng, không xâm phạm vào các quyền lợi khác mà Quý khách có, thông tin được lưu trữ bởi FB88 sẽ là cơ sở pháp lý cuối cùng để quyết định các điều kiện tham gia Game và các tình huống có thể phát sinh.

FB88 không chịu trách nhiệm bảo hành, trực tiếp hoặc ngụ ý, liên quan đến Dịch vụ mà Quý khách được cung cấp “as is” (nguyên trạng). Chúng tôi không đảm bảo chất lượng, tính khả dụng, tính hoàn chỉnh hoặc độ chính xác của Dịch vụ.

Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp Dịch vụ có chất lượng, an toàn và bảo mật tốt nhất, chúng tôi không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, luôn được cập nhật và không có lỗi, cũng như không đảm bảo rằng các khiếm khuyết này sẽ được khắc phục hoặc Dịch vụ không chứa virus hoặc mã độc.

FB88 có quyền một mình hoãn, ngừng, sửa đổi, giảm bớt hoặc bổ sung vào Dịch vụ, tạm thời hoặc vĩnh viễn, mà không cần thông báo trước và có hiệu lực ngay lập tức đối với Quý khách. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc này, cũng như không chịu trách nhiệm đối với các quyết định của FB88 liên quan đến vấn đề này.